30 Νοε 2022

Όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας συμπεριλάμβανε και την Κύπρο στα σύνορα του πρώτου Ελληνικού Κράτους


Πριν ακόμα την απελευθέρωση της Ελλάδας και την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (Οκτώβριο του 1927), και ενώ η επανάσταση μαινόταν και τα όρια της χώρας ήταν ακόμα ρευστά, ο μετέπειτα πρώτος κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας κλήθηκε να απαντήσει γραπτώς στην πιο κάτω ερώτηση που του έθεσε ο Βρετανός πολιτικός Robert Wilmot-Horton:

- Ποια όρια η Ελλάς επέβαλεν εις την γεωγραφικήν έκτασιν της; [Ο Βρετανός πολιτικός ζητούσε να μάθει ποια ήταν τα γεωγραφικά όρια που οι Έλληνες έθεταν ως σύνορα της Ελλάδας;]

Ο Ιωάννης Καποδίστριας του απάντησε ως εξής:

- "Τα όρια της Ελλάδας, από τεσσάρων μεν αιώνων διεγράφησαν από δικαιώματα, τα οποία ούτε ο χρόνος, ούτε οι μεγάλες συμφορές κατόρθωσαν να διαγράψουν, διεγράφησαν δε από το 1821 με το αίμα που χύθηκε στις σφαγές των Κυδωνιών [Αϊβαλί], της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών, του Μεσολογγίου και στις πολυάριθμες ναυμαχίες και μάχες, στις οποίες δοξάστηκε το γενναίο τούτο έθνος" 

και συνεχίζει

"Αν έπειτα και σύμβουλον θελήσωμεν να λάβωμεν γνώμην ομολογουμένως αμερόληπτον, την των ενδοξοτάτων γεωγράφων της αρχαιότητος, έχομεν τον Στράβωνα λέγοντα:

Η Ελλάς εγκοπτόμενη διά πολλών κόλπων και ακρωτηρίων, σχηματίζει πέντε χερσονήσους αλλεπαλλήλους, εξ ων εκάστη περιέχει την προηγούμενην. Και πρώτη μεν είναι η Πελοπόννησος, δευτέρα δε η από γραμμής της εκ Παγών (Μάλι) μέχρι Νισαίας (λιμένος Μεγάρων), τρίτη από του Κρισσαίου κόλπου (του των Σαλώνων) μέχρι Θερμοπυλών, της γραμμής περιλαμβανούσης την Βοιωτίαν (Λεβαδιάν), και κοπτούσης λοξώς την Φωκίδα και τους επικνημιδίους λοκρούς (Βουδουνίτσαν), η τετάρτη από του Αμβρακικού κόλπου (του της Άρτας) μέχρι του Μαλιακού (του κόλπου Ζητουνίου) και των Θερμοπύλων, επί γραμμής περώσης διά του όρους Οίτης και της Τραχινίας και η πέμπτη πάλιν από του Αμβρακικού κόλπου μέχρι του Θερμαϊκού (της Θεσσαλονίκης) επί γραμμής διαπερώσης την Θεσσαλίνα και την Μακεδονίαν.

Προστιθεμένων δε και των νήσων του τε Αιγαίου και της ελάσσονος Ασίας, έχομεν ήδη τα όρια της κυρίως λεγομένης Ελλάδος"

Πηγές:

Βετάν, Α. Ε. Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια, κυβερνήτου της Ελλάδος, διπλωματικαί, διοικητικαί και ιδιωτικαί, γραφείσαι από 8 Απριλίου 1827 μέχρις 26 Σεπτεμβρίου 1931 τομ. Α’. Αθήνα: Μιχάλης Γ. Σχινάς, 1841, σσ. 163-166

και

Παπαπολυβίου, Πέτρος. Πτυχές και διαθλάσεις του Κυπριακού 1821: πρόσωπα, σχέδια και σκιές. Αθήνα: Ρϊζες, 2022, σσ. 88-90.

 

Σημείωση: Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας (1776-1831) είχε κυπριακή καταγωγή από τη πλευρά της μητέρας του Αδαμαντίνης (ή Διαμαντίνας). Ήταν κόρη του κόμη Χριστόδουλου Γονέμη, απόγονου επιφανούς κυπριακής οικογένειας που είχε καταφύγει μετά την οθωμανική κατάκτηση του νησιού  (1570-1571) μέσω Κρήτης στην Ήπειρο και τελικά εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: